Del 14 de gener al 4 de febrer de 2019(ambdós inclosos) està oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela.

La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.)

Accedeix a tota la informació i model de documents a Benestar.

Es destinen a la convocatòria 2,275.000€, dels quals 1,400.000 € correspon a projectes relacionats amb l’àmbit de Benestar Social, 375.000 € a Igualtat i Ciutadania, i 500.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i Serveis de tutela.

Enguany, i com a novetat, a banda de la memòria descriptiva del projecte i el pressupost previst pel qual es demana la subvenció, es valorarà l’aportació d’un document de l’ajuntament o ajuntaments de la demarcació de Barcelona (només dels municipis menors de 300.000 habitants) on es fa l’activitat, declarant l’interès i suport per al projecte (només per als àmbits de Benestar Social i Respir i serveis complementaris a la tutela). S’acreditarà mitjançant declaració per part de l’alcalde/essa o regidor/a de l’equip de govern signada electrònicament. No obstant, la presentació d’aquest document no és un requisit obligatori per a la presentació de la subvenció.

Les subvencions volen fomentar projectes o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió, de cohesió i de promoció social, la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, així com el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona i aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades i la defensa dels seus drets.

En especial, es pretén promoure projectes que articulin respostes conjuntes als municipis adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió social i que avancin en la igualtat de gènere i en garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Benestar Social

Pel que fa a l’àmbit de Benestar social es finançaran actuacions de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió; activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies; activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social; accions de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies, així com per a la població en general; activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió; activitats de foment d’intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies; activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i altres de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu i el suport a les famílies cuidadores de persones en situació de dependència.

Respir

Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental es finançaran actuacions de suport i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i /o trastorn mental, afavorint la permanència en el seu domicili; i de suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.

Serveis de tutela

Pel que fa a l’àmbit de serveis de tutela, es finançaran activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre modificació de la capacitat i sobre les diferents figures de protecció jurídica tant a famílies com a professionals de la xarxa serveis públics; activitats relacionades amb la pretutela, o l’acolliment individual i familiar per preparar el futur de la persona amb capacitat modificada o en procés de modificació; activitats adreçades a protegir els drets i a vetllar pel benestar físic, emocional i material de la persona tutelada; i activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a les famílies de forma individual o grupal.

Convocatòria de subvencions per a entitats 2019