Ja es poden consultar els imports atorgats a la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva per a entitats de Vilanova i la Geltrú 2019. Subvencions atorgades 2019

Un cop notificada la resolució de les subvencions cal presentar la justificació de l’activitat subvencionada. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

Per totes les subvencions, excepte per les de l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament:

Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim 3 mesos després de realitzar-se la darrera activitat objecte de subvenció. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena.

Pel que fa a les subvencions de l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament

Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini d’execució serà l’últim dia de l’any de la convocatòria, per tant les factures hauran de portar data d’aquest període i la subvenció ha d’estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2020. No es farà efectiu el pagament de la subvenció de l’any en curs, si abans no s’ha justificat la de l’any anterior. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena.

Termini de la sol·licitud

Com a màxim, 3 mesos després de realitzar-se la darrera activitat objecte de subvenció. Per les subvencions de l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament, fins el 30 de setembre de 2020

Podeu trobar tota la documentació per a fer la justificació en aquest ENLLAÇ

 

 

Subvencions atorgades a les entitats de VNG 2019